کابل کشی متمرکز

یک روش در کابل کشی بین محل بهره برداری ازشبکه و cross connect اصلی یک شبکه است که از طریق کابل کشی یک سره با استفاده از روش های passive مانند interconnect ، pull، through cable یا spliceدر اتاق سرور همان ساختمان ایجاد می شود.